คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายรังสรรค์ นันทกาวงศ์
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายชุมพล คุ้มวงศ์
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายพนม สังวาลย์สวย
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : พันโทสมจิตร กิจพิทักษ์
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายประดิษ เพชรวิไชย
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายม้วน ห่วงรักษ์
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : ดร. สุภาสิรีร์ ปิยะพิทพัฒน์
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางจันทร์ยอง ยืนยง
ตำแหน่ง : ผู้แทนครู
ชื่อ-นามสกุล : นายวิทยา หมื่นอนงค์
ตำแหน่ง : ผู้แทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : พระธรรมรัตนาภรณ์
ตำแหน่ง : ผู้แทนพระภิกษุ
ชื่อ-นามสกุล : พระมหาทวิชธีรชาโต ปธ.๙
ตำแหน่ง : ผู้แทนพระภิกษุ
ชื่อ-นามสกุล : นายประนอม แก้วหนองเสม็ด
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : นางพงษ์พิศ ปาละนันทน์
ตำแหน่ง : ผู้แทนชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นายมนัส บัวกล่ำ
ตำแหน่ง : ผู้แทนศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : ว่าที่ร้อยตรีอรรถสิทธิ์ เนตรทิพวัลย์
ตำแหน่ง : กรรมการและลาขานุการ