กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวมัทนา นิถานานนท์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางณภัค สุขพินิจ
ครู คศ.3

นางสาวศิลาพร มงคล
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางมณีวรรณ นรินยา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาวดุจดาว วรแสน
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวชนิดาภา เฉลิมแสน
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวบุศรา โขมพัตร
ครู คศ.1

นางสาวธัญธิดา โชคคณาพิทักษ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวบุญสูง มีจิต
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวอัมรินทร์ กว้างปาละ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวสาวิตรี สีบุดสี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นายพัฒนพงษ์ บุญตา
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวปทุมมา ทองมณี
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/4

นางสาวพิมพ์ลภัสปภา ศรีมากรณ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวนิจวรรณ คำหาญ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวนุชจิรา ชัยเนตร
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวกฤติยา สุทาวัน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3