กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางดวงเนตร เรืองสระ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางพัชรวีร์ ครุรัฐปิยสกุล
ครู คศ.2

นางชวธร แตงเผือก
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/5

นางสาวสุรีพร กงเพชร
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/6

นางสาวอุมาพร รูปเศษ
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2