กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นางบุศรา โขมพัตร
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3

นางรุ่งฤดี ทรัพย์เพิ่ม
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวไขศรี อยู่เย็นจิตร์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3

นางสาววรรณิดา วงชารี
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/5