คอมพิวเตอร์

นางณิชชาภัทร ชัชวาลย์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/4

นางสาวสุพรรณรัตน์ แสนบุตรดี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวฐิติมา กาบแก้ว
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3

นางสาวอรพินทร์ เชื้อนาค
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3

นางสาวศุภกร เตชาพลาเลิศ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวชมพูนุษ์ บุญทศ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นายณรงค์ รอดนิล
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/5

นายรพิรัตน์ เกษมสุข
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1