กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางพงษ์เทพ ตามเมืองปัก
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางวรรณภา เที่ยงแท้
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/4

นางจริยา วัชโรบล
ครู คศ.3

นายณัฐภูมิ ศรีนุกูล
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/4

นางสาวพรรษา แก้วใหญ่
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/4

นางสาวกฤติกา คำพิทักษ์
ครู คศ.1

นางสาวธัญรส ศรีมาศ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2