กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวนุชรินทร์ ยีรัมย์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางธิติกานต์ กอแก้ว
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

นางชุติมา เดชจรัสศรี
ครู คศ.3

นางปิยาภรณ์ ธรรมรักษา
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/5

นางสมฤทัย หารไชย
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/5

นางสาวลัดดาวัลย์ กลิ่นเจริญ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/5

นางสาวสุรินทร์ ไชยมงคล
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/4

นางสาววริฏฐา เจียวัฒนะ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาววันทนา วรรณดี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3

นางสาววาสนา ผิวบาง
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/6

นายณัฐวิชช์ เถาลอย
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/4

นางสาวภิญญาดา รอดประสิทธิ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3