กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวนุชรินทร์ ยีรัมย์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางปิยาภรณ์ ธรรมรักษา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/5

นางสมฤทัย หารไชย
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/5

นางสาวสุรินทร์ ไชยมงคล
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/4

นางสาววริฏฐา เจียวัฒนะ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาววันทนา วรรณดี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3

นางสาวภิญญาดา รอดประสิทธิ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3

นายธนวัฒน์ ภู่เทศวิเศษพงษ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวลัดดาพร เชื้อวังคำ
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/5

นางสาวกนกกาญจน์ เกิดที่สุด
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวณัฏฐ์ติกานต์ สุดแดน
ครูผู้ช่วย