กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวยุพาวรรณ คำทา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสุรีรัตน์ ทองลักษณ์ศิริ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวแพรรัตน์ ภูมิสาขา
ครู คศ.3

นางนีรดา สินทร์สมุทร
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

นายรัชพล พลพูล
ครู คศ.3

นางสาววิภารัช ลิ้มบุญเจริญ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวสิริวรรณ อิ่มทอง
ครู คศ.2

นางสาวธัญรชนก บุญส่ง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวศุทธินี ช่วงมณีโชติ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/6

นางสาวชนม์ณกานต์ ธนัชสมวรรณ์
ครู คศ.1

นางสาวอาภาพร กมล
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/5

นางสาวผกามาศ แสนโคตร
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/4

นางสาวรุจิรา สารพล
ครู คศ.1

นางสาวชรินทร์รัตน์ พิมพาพันธ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2