กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวยุพาวรรณ คำทา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวพิมพ์วิสาข์ สารประสพ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางสุรีรัตน์ ทองลักษณ์ศิริ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวแพรรัตน์ ภูมิสาขา
ครู คศ.3

นางสาวชนม์ณกานต์ ธนัชสมวรรณ์
ครู คศ.1

นางสาวธัญรชนก บุญส่ง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวรุจิรา สารพล
ครู คศ.1

นางสาวผกามาศ แสนโคตร
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/4

นางนีรดา สินทร์สมุทร
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

นายรัชพล พลพูล
ครู คศ.3

นางสาววิภารัช ลิ้มบุญเจริญ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวอาภาพร กมล
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/5

นางสาวศุทธินี ช่วงมณีโชติ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/6

นางสาวสิริวรรณ อิ่มทอง
ครู คศ.2