กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวยุพาวรรณ คำทา
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์