กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวเบญจมาศ ขำหมื่นไวย์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางมณี เงินยวง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/4

นางวงศ์สิริ เทพหนู
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/4

นางชลิตตา สีเสือ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/6

นางสาวณัฐชยา อาจทวีกุล
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวกาญจนา ปาคำสี
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาววรลักษ์ สุธาเนตร
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นายณภชล ฤกษ์วิรี
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นายเกรียงศักดิ์ ศรีอินทร์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3

นางสาวนิสดุษา ศิริมงคล
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวสุชารัตน์ ชื่นฤดี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

นางสาวอัมพร เพชรศรี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวจุฑามาศ​ สรรพวุธ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3

นาวสาวทิฆัมพร อัสถิ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/0

นางสาวเด่นนภา สมสืบ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น /0

นางสาวอรทัย สาระดี
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/6