กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวเบญจมาศ ขำหมื่นไวย์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางมณี เงินยวง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/4

นางศรีสุรางค์ บุญชู
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น /0