กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวสิริพร เอี่ยมสำสี
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางจันทร์ยอง ยืนยง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/6

นางปราณีต จิตประสงค์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางสุชีรา ไพสาระ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/4

นางณัฐธิดา เณธิชัย
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/5

นางพรรณศิริ อุปละวงศ์
ครู คศ.2

นางสาวบุศรา ไชยมงคล
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/6

นางสาวอัจฉริยา อะนันต์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวอุ่นเรือน ภูมิดา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/4

นางสาวสุดารัตน์ สีน้ำเย็น
ครู คศ.1

นางจริญทิพย์ ไวยสูงเนิน
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวกรกนก ธรรมเมือง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/4

นางสาวสุภาพร พร้อมเพรียง
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3