กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวสุนิษฐา พาขุนทด
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางจันทร์ยอง ยืนยง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/6

นางสุชีรา ไพสาระ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/4

นางณัฐธิดา เณธิชัย
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/5

นางพรรณศิริ อุปละวงศ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวสิริพร เอี่ยมสำสี
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3

นางสาวบุศรา ไชยมงคล
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/6

นางสาวอัจฉริยา อะนันต์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวสุดารัตน์ สีน้ำเย็น
ครู คศ.1

นางสาวสุภาพร พร้อมเพรียง
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3

นางจริญทิพย์ ไวยสูงเนิน
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2