ปฐมวัย

นางเกษกาญจน์ โพธิ์ศรีมา
ครู คศ.2
หัวหน้าปฐมวัย

นางนิรมล กรมสุริยศักดิ์
ครู คศ.3

นางสาวศุภมาศ ลิ้มวัฒนพงศ์
ครู คศ.1

นางสาวทิพวรรณ ไชยรัตน์

นางสาวพัทยา อินพันทัง

นางสาวศิริพรรณ จันแรม

นางสาวภารดา กรงด่านกลาง

นางสาวกาญจนาพร ระกำสิน

นายปรัชญา ผาริการ
ครูผู้ช่วย