ปฐมวัย

นางสาวศุภมาศ ลิ้มวัฒนพงศ์
ครู คศ.1
หัวหน้าปฐมวัย

นางนิรมล กรมสุริยศักดิ์
ครู คศ.3

นางเกษกาญจน์ โพธิ์ศรีมา
ครู คศ.2
หัวหน้าปฐมวัย

นางสาวสุดารัตน์ บริบูรณ์เนื้อ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นายปรัชญา ผาริการ
ครูผู้ช่วย

นางสาวพัทยา อินพันทัง

นางสาวศิริพรรณ จันแรม

นางสาวภารดา กรงด่านกลาง

นางสาวกาญจนาพร ระกำสิน

นางสาวทิพวรรณ ไชยรัตน์