ข่าวประชาสัมพันธ์
ปฏิทินการสอบซ่อมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษาที่ 1/2561

 ด้วยโรงเรียนวัดเขียนเขตกำหนดให้มีการสอบวัดประเมินผลการเรียน ปลายภาค  ภาคเรียนที่ 1  ประจำปีการศึกษา 2561 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ในวันที่ 24-26 กันยายน 2561 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ในวันที่ 21, 24, 25 กันยายน 2561ไปแล้วนั้น โรงเรียนจึงขอแจ้งผลการตัดสินผลการเรียน สำหรับนักเรียนที่มีผลการเรียน 0, ร, มผ   ในการนี้นักเรียนมีผลการเรียนที่ไม่ผ่าน ให้ดำเนินการดังนี้

         เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบโรงเรียนวัดเขียนเขตว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 พ.ศ. 2552 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558) จึงขอความร่วมมือผู้ปกครองได้กำกับดูแลนักเรียนในความปกครองของท่าน ให้ดำเนินการตามวันดังนี้

             1.        สอบซ่อมครั้งที่ 1                          วันที่ 2-5 ตุลาคม 2561

             2.        ประกาศผลสอบซ่อมครั้งที่1           วันที่ 8 ตุลาคม 2561

             3.        สอบซ่อมครั้งที่2                           วันที่ 8-10 ตุลาคม 2561

             4.       ประกาศผลสอบซ่อมครั้งที่2            วันที่ 10 ตุลาคม 2561

             5.       สอนซ่อมเสริมนักเรียนที่ยังมีปัญหาติด 0  วันที่ 11, 12, 16, 17, และ 18 ตุลาคม 2561 

ถ้านักเรียนไม่มาดำเนินการตามกำหนดเวลาดังกล่าว จะส่งผลให้ไม่ผ่านเกณฑ์การเลื่อนชั้น ในระดับชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 1, 2, 4, 5 และไม่ผ่านเกณฑ์การจบ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3, 6 ทางโรงเรียนหวังเป็นอย่าง

ยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี

โพสเมื่อ : 07 ต.ค. 2561,00:00   อ่าน 262 ครั้ง