ภาพกิจกรรม
กิจกรรม ค่าย English Camp ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
โรงเรียนวัดเขียนเขต จัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ English  Camp ระหว่างวันที่ 23-25 มกราคม 2562 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้นักเรียนได้การพัฒนาทักษะกระบวนการคิด การวางแผน การทำงานร่วมกัน มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เรียนรู้การปรับตัวเข้ากับผู้อื่น โดยเน้นให้นักเรียนได้ใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารในสถานการณ์จริง สร้างเสริมให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาภาษาอังกฤษ และสามารถใช้ภาษาอังกฤษอย่างมั่นใจ ทั้งนี้ยังเป็นการแลกเปลี่ยน เรียนรู้วัฒนธรรมจากเจ้าของภาษา โดยมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เข้าร่วมกิจกรรม ณ  รจนา รีสอร์ท สระบุรี 
โพสเมื่อ : 31 ม.ค. 2562,09:18   อ่าน 333 ครั้ง