ปี 2563
การใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 127.34 KB
กำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 113.02 KB
รายงานประจำปีของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.01 MB