ปี 2564
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนวัดเขียนเขต ประจำปีการศึกษา 2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 77.34 KB
การใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 83.73 KB
กำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 155.16 KB
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Sar) ปี 2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.3 MB