ห้องเรียนคุณภาพ
เอกสารการออกแบบหน่วยการเรียนรู้
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 498.76 KB
แผนการสอน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 649.48 KB
VTR การสอนห้องเรียนคุณภาพ