งานประกันคุณภาพการศึกษา
ประกาศคณะกรรมการแต่งตั้งผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน61
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 239 KB
กำหนดค่าเป้าหมาย-ระดับขั้นพื้นฐาน-3-มาตรฐาน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 90 KB
ประกาศโรงเรียนใช้-3-มฐ.
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 50 KB