งานประกันคุณภาพการศึกษา
ประกาศคณะกรรมการแต่งตั้งผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน61
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 239 KB
กำหนดค่าเป้าหมาย-ระดับขั้นพื้นฐาน-3-มาตรฐาน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 90 KB
ประกาศโรงเรียนใช้-3-มฐ.
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 50 KB
กำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 125.3 KB
การใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อใช้ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 90.61 KB
รายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 4.24 MB