ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2561
ข้อมูลนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561
 
 
ระดับชั้น
 
จำนวนห้อง
เพศ  
รวม
ชาย หญิง
อนุบาล1 - - - -
อนุบาล2 3 43 44 87
อนุบาล3 3 61 51 112
รวมนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 6 104 95 199
ประถมศึกษาปีที่ 1 6 127 95 222
ประถมศึกษาปีที่ 2 6 139 109 248
ประถมศึกษาปีที่ 3 6 128 120 248
ประถมศึกษาปีที่ 4 6 120 136 256
ประถมศึกษาปีที่ 5 6 119 137 256
ประถมศึกษาปีที่ 6 6 146 124 270
รวมนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา 36 779 721 1,500
มัธยมศึกษาปีที่ 1 6 120 98 218
มัธยมศึกษาปีที่ 2 6 130 117 247
มัธยมศึกษาปีที่ 3 6 120 113 233
รวมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 18 370 328 698
มัธยมศึกษาปีที่ 4 2 29 42 71
มัธยมศึกษาปีที่ 5 2 23 49 72
มัธยมศึกษาปีที่ 6 2 26 45 71
รวมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 6 78 136 214
รวมทั้งสิ้น 66 1,331 1,280 2,611

ข้อมูลนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ข้อมูล ณ 3 ธันวาคม 2561
ข้อมูลนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน ข้อมูล ณ 3 ธันวาคม 2561
 
 
ระดับชั้น
 
จำนวนห้อง
เพศ  
รวม
ชาย หญิง
อนุบาล1 0 0 0 0
อนุบาล2 3 46 42 88
อนุบาล3 3 61 50 111
รวมนักเรียนระดับอนุบาล 6 107 92 199
ประถมศึกษาปีที่ 1 6 126 95 221
ประถมศึกษาปีที่ 2 6 138 109 247
ประถมศึกษาปีที่ 3 6 128 120 248
ประถมศึกษาปีที่ 4 6 120 135 255
ประถมศึกษาปีที่ 5 6 119 137 256
ประถมศึกษาปีที่ 6 6 147 124 271
รวมนักเรียนระดับประถมศึกษา 36 778 720 1,498
มัธยมศึกษาปีที่ 1 6 120 95 215
มัธยมศึกษาปีที่ 2 6 121 115 236
มัธยมศึกษาปีที่ 3 6 117 111 228
รวมนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น 18 358 321 679
มัธยมศึกษาปีที่ 4 2 28 43 71
มัธยมศึกษาปีที่ 5 2 23 49 72
มัธยมศึกษาปีที่ 6 2 26 43 69
รวมนักเรียนระดับมัธยมศีกษาตอนปลาย 6 77 135 212
รวมทั้งสิ้น 66 1,320 1,268 2,588