พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ 

พัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ เป็นคนดี มีความสุข ในบรรยากาศ การเรียนรู้ที่หลากหลายบนวิถีชีวิตแบบไทยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มีคุณภาพระดับ มาตรฐานสากลส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพได้อย่างสมบูรณ์

ค่านิยมขององค์การ 
W Worth        ความมีคุณค่า
K Knowledge   ความรู้
K Kindness      ความกรุณา
S Standard      ความมีมาตรฐาน

องค์กรมาตรฐานสร้างคุณค่า พัฒนาความรู้ สู่ผู้เรียนด้วยความรักและเอื้ออาทร
อัตลักษณ์โรงเรียนวัดเขียนเขต “เด็กไทยไหว้สวย” เอกลักษณ์โรงเรียนวัดเขียนเขต “โรงเรียนน่าอยู่”

กลยุทธ์ 
1. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้เทียบเคียงมาตรฐานสากล
2. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล
3. ปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง
4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่มาตรฐานวิชาชีพและมีความเป็นสากล
5. สร้างเครือข่าย ส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือในการจัดการศึกษาระหว่างเครือข่าย กับสถานศึกษา
6. บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ