วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์
           โรงเรียนวัดเขียนเขต เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มีความสุข สร้างคนดี มีคุณภาพระดับมาตรฐานสากลบนวิถีชีวิตแบบไทยและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถดำรงตนเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก