ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

 
         


           โรงเรียนวัดเขียนเขตได้รับประกาศจัดตั้ง เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2464 โดยใช้ชื่อว่า “โรงเรียนประชาบาลตำบลบึงยี่โถ (วัดเขียนเขต) โดยรองอำมาตย์ตรีแต้ม ทับทิมทอง นายอำเภอรังสิต ร่วมกับเจ้าอาวาสวัดเขียนเขต กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและประชาชนในท้องที่เป็นผู้ดำเนิน การจัดตั้งใช้อาคารเรียนภายในวัดเป็นที่เรียน โดยมีนายถนอม เหลี่ยมสาม เป็นครูใหญ่คนแรก เปิดสอนชั้นเตรียมประถมถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีนักเรียนจำนวน 83 คน

           วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2495 ได้เปลี่ยนชื่อใหม่ว่า "โรงเรียนวัดเขียนเขต" จนถึงปัจจุบัน พ.ศ. 2501 ได้สร้างอาคารเรียนด้านทิศตะวันตกของวัดเป็นอาคารแบบพิเศษ 2 ชั้น ครึ่งตึกครึ่งไม้ กว้าง 12 เมตร ยาว 33 เมตร รับมอบเมื่อ
วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2502 และนักเรียนได้ย้ายจากศาลาการเปรียญมาเรียน เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2502
          
            วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2505 ได้รับอนุญาตให้เปิดสอนถึงระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ป.7) พ.ศ. 2518
ได้รับอนุญาตให้เปิดสอนชั้นเด็กเล็กเพื่อเตรียมความพร้อมของเด็กก่อนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  พ.ศ. 2521
ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียน 2 หลัง แบบ 017 2 ชั้นจำนวน 12 ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง และได้ย้ายไปสร้างในที่ดินของวัดทางด้านทิศเหนือ ซึ่งเป็นที่ตั้งโรงเรียนในปัจจุบัน พ.ศ. 2530 สร้างอาคารเรียน แบบ สปช.2/28 ตึก 3 ชั้น 12 ห้องเรียน ตั้งชื่ออาคารว่า “อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา รัชกาลที่ 9”  พ.ศ.2535 ได้รับอนุมัติให้เปิดสอนชั้น
 อนุบาลศึกษา หลักสูตร 2 ปี และเปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 - ม.3)

           พ.ศ. 2545  พระเทพรัตนสุธี  เจ้าอาวาสวัดเขียนเขตได้ก่อสร้างอาคารเรียนให้โรงเรียนวัดเขียนเขต จำนวน 2 หลัง เป็นอาคารเรียนขนาด 4 ชั้น 24 ห้องเรียน   จำนวน 1 หลัง ตั้งชื่อว่า “อาคารพระองค์เจ้าสาย-หม่อมเขียน” และอาคารเรียนขนาด 2 ชั้น 8 ห้องเรียน จำนวน 1 หลัง  ตั้งชื่อว่า  “อาคารหม่อมหลวงฟ่อน สนิทวงศ์”
          
           พ.ศ. 2550 ได้รับการอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เปิดการขยายชั้นเรียนในระดับ
ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4 – ม.6)โดยเริ่มรับนักเรียน  และทำการเรียนการสอนในปีการศึกษา2551 เป็นต้นมา ปี พ.ศ. 2552 องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ได้ก่อสร้างอาคารเรียนให้โรงเรียนวัดเขียนเขต จำนวน 2 หลัง เป็นอาคารเรียน
ขนาด 4 ชั้น ใต้ถุนโล่ง 18 ห้องเรียน 1 หลังและอาคารหอสมุด ขนาด 3  ชั้น 1 หลัง