ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
จำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน
 
 
ระดับชั้น
 
จำนวนห้อง
เพศ  
รวม
ชาย หญิง
อนุบาล2 3 43 44 87
อนุบาล3 3 61 51 112
ประถมศึกษาปีที่ 1 6 127 95 222
ประถมศึกษาปีที่ 2 6 139 109 248
ประถมศึกษาปีที่ 3 6 128 120 248
ประถมศึกษาปีที่ 4 6 120 136 256
ประถมศึกษาปีที่ 5 6 119 137 256
ประถมศึกษาปีที่ 6 6 146 124 270
มัธยมศึกษาปีที่ 1 6 120 98 218
มัธยมศึกษาปีที่ 2 6 130 117 247
มัธยมศึกษาปีที่ 3 6 120 113 233
มัธยมศึกษาปีที่ 4 2 29 42 71
มัธยมศึกษาปีที่ 5 2 23 49 72
มัธยมศึกษาปีที่ 6 2 26 45 71
รวมทั้งสิ้น 66 1331 1280 2611