ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
31 ต.ค. 61 เตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2/2561
โรงเรียนวัดเขียนเขต/ชุดนักเรียน
02 ต.ค. 61 ถึง 10 ต.ค. 61 ปฏิทินการสอบซ่อมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษาที่ 1/2561

    ด้วยโรงเรียนวัดเขียนเขตกำหนดให้มีการสอบวัดประเมินผลการเรียน ปลายภาค  ภาคเรียนที่ 1  ประจำปีการศึกษา 2561 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ในวันที่ 24-26 กันยายน 2561 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ในวันที่ 21, 24, 25 กันยายน 2561
ไปแล้วนั้น โรงเรียนจึงขอแจ้งผลการตัดสินผลการเรียน สำหรับนักเรียนที่มีผลการเรียน 0, ร, มผ   ในการนี้นักเรียนมีผลการเรียนที่ไม่ผ่าน ให้ดำเนินการดังนี้

         เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบโรงเรียนวัดเขียนเขตว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 พ.ศ. 2552 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558) จึงขอความร่วมมือผู้ปกครองได้กำกับดูแลนักเรียนในความปกครองของท่าน ให้ดำเนินการตามวันดังนี้

             1.        สอบซ่อมครั้งที่ 1                         วันที่ 2-5 ตุลาคม 2561

             2.        ประกาศผลสอบซ่อมครั้งที่ 1            วันที่ 8 ตุลาคม 2561

              3.        สอบซ่อมครั้งที่ 2                         วันที่ 8-10 ตุลาคม 2561

              4.       ประกาศผลสอบซ่อมครั้งที่ 2            วันที่ 10 ตุลาคม 2561

              5.       สอนซ่อมเสริมนักเรียนที่ยังมีปัญหาติด 0  วันที่ 11, 12, 16, 17, 

และ 18 ตุลาคม 2561 ถ้านักเรียนไม่มาดำเนินการตามกำหนดเวลาดังกล่าว จะส่งผล

ให้ไม่ผ่านเกณฑ์การเลื่อนชั้น ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, 2, 4, 5 และไม่ผ่านเกณฑ์

การจบ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3, 6 ทางโรงเรียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับ

ความร่วมมือเป็นอย่างดี

โรงเรียนวัดเขียนเขต/ชุดนักเรียน